BETINGELSER

Månedsprisene er basert på finansiering med nedbetaling på 4 til 60 måneder. Nominell rente 1,6% pr. mnd. (Hvilken nedbetalingstid Velvære-Grossisten  tilbyr, varierer for de ulike produkter.

Renter og gebyrer er fradragsberettiget etter de til enhver tid gjeldende skatteregler.

A) KJØPSAVTALEN

For kjøpsavtalen gjelder kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven, angrerettsloven og andre relevante lover slik de gjelder til enhver tid.

Velvære-Grossisten tar forbehold om eventuelle trykkfeil; både hva angår oppgitte priser, beskrivelsen av produktet og angivelse av produktets tilgjengelighet. Velvære-Grossisten plikter å informere kunden om alle trykkfeil som er av betydning for kunden, straks etter at feilen er oppdaget. Kunden velger, på grunnlag av den nye og riktige informasjonen, om handelen ønskes gjennomført eller ikke.

Dersom det ved effektueringen av kundens bestilling, avdekkes forhold som for Velvære-Grossisten vil vanskeliggjøre gjennomføringen av handelen i vesentlig grad,, for eksempel på grunn av at Velvære-Grossisten sine leverandører har endret sine betingelser overfor Velvære-Grossisten, har Velvære-Grossisten rett til å trekke seg fra handelen. Velvære-Grossisten vil alltid ha rett til å trekke seg fra handelen dersom denne, på grunn av slike forhold, kun kan gjennomføres med tap for Velvære-Grossisten.

Det forutsettes at kunden setter seg godt inn i den nærmere beskrivelsen av produktet som er gitt i de manualer og bruksanvisninger som følger med produktet, samt de anvisninger for bruk av produktet som der gis. Velvære-Grossisten har ikke ansvar for feil og mangler ved produktet som skyldes feil installering, bruk, oppbevaring eller lignende.

For kjøp som reguleres av kjøpsloven, har Velvære-Grossisten intet ansvar for kjøpers indirekte tap. Velvære-Grossisten ansvar for kjøpers direkte tap er videre beløpsmessig begrenset til kjøpesummen for det aktuelle produktet. Nærværende ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom Velvære-Grossisten har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig handlet i strid med redelighet og god tro.

Velvære-Grossisten har salgspant i det/de kjøpte produkt/er inntil de er fullt nedbetalt, med tillegg av renter og omkostninger, lisensavtaler og eventuelle andre avgifter, og gebyrer til det offentlige. Inntil dette har skjedd har kunden ikke rett til å avhende, pantsette, leie ut eller låne ut produktene. Dersom minst 1/10 av kredittkjøpsprisen eller minst to avdrag eller restgjelden ikke er blitt betalt innen en måned etter forfall, eller kunden utsetter pantet for vesentlig fare, kan Velvære-Grossisten kreve at produktet tilbakeleveres. I det dokument som kunden skal signere forut for overlevering av produktet (ene), fremgår både det/de produkt(ene) som panteretten omfatter, samt den kjøpesum panteretten skal sikre.

Velvære-Grossisten viser til tvangsfullbyrdelsesloven § 9-2. Hvis noen form for tvangsinndrivelse er foretatt hos kunden, herunder at kunden trer inn i gjeldsforhandlinger, går konkurs eller på annen måte står i fare for å miste råderetten over produktet(ene), plikter kunden straks å underrette Velvære-Grossisten skriftlig om forholdet.

Salgspantet omfatter også eventuelt nye produkter kunden kjøper av Velvære-Grossisten, til sikkerhet for det samlede beløp som kunden skylder under kontokredittavtalen. Produktene identifiseres ved signatur på leveringsbekreftelsen. Salgspantet vedblir å hefte på produktene til de er fullt nedbetalt.

Kunden har etter angrerettloven en angrefrist på 14 dager fra den dagen produktet er mottatt. Det henvises til angrerettlovens nærmere regler om gjennomføringen av angreretten. Velvære-Grossisten utleverer angrerettsskjema til kunden pr. e-post etter at bestillingen er mottatt.

Kunden står selv ansvarlig for å betale abonnementsavgifter og andre forpliktelser for produkter kjøpt fra Velvære-Grossisten og finansiert via kontokreditt.

Det tilkommer utgifter til frakt, dersom kunden ikke henter produktet selv.

Uoverensstemmelser etter denne avtalen avgjøres etter norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres ved kundens lovbestemte verneting.

B) KONTOKREDITTAVTALEN

Kontokredittavtale går ut på at kontohaver kan kjøpe ett eller flere produkter av Velvære-Grossisten og betale dem ned over tid i henhold til vilkår som spesifisert nedenfor. Kontohaver er skyldig det til enhver tid utestående beløp av den innvilgede kreditten, med tillegg av påløpte renter og omkostninger.

Etabering av kontokredittavtale forutsetter at kunden samtidig foretar avbetalingskjøp på til sammen minimum kr. 2.000,-. Kredittens maksimumsbeløp er kr 50.000,- beregnet etter kredittkjøpsforskriften § 8. Kontohaver står ansvarlig for at maksimumsbeløpet ikke overskrides. Kontokreditten er personlig og disponeres kun av kontohaver. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre erstatningsansvar. Det blir ikke utstedt kontokort i forbindelse med kontokredittavtalen.

Forut for innvilgelse av kontokredittavtale er Velvære-Grossisten berettiget til å innhente nødvendige kredittopplysninger om kontosøker. Eventuelle avslag begrunnes ikke.

I henhold til pålegg fra ligningsmyndighetene er Velvære-Grossisten forpliktet til å innhente og oppbevare fødselsnummer (11 siffer) på kontohavere som handler på avbetaling.

Kontohaver er kjent med og aksepterer at Velvære-Grossisten har behov for og rett til å foreta en ny kredittkontroll i forbindelse med nye avbetalingskjøp hos Velvære-Grossisten.

Nye avbetalingskjøp under kontokredittavtalen betinger at gjeldende betalingsbetingelser er overholdt.

Kontohaver mottar en regning hver måned, med spesifikasjon av månedlige avdrag, renter og gebyr som skal betales under kontokredittavtalen. Kontohaver plikter på grunnlag av den mottatte regning å betale det angitte beløp ved forfall, alternativt at Velvære-Grossisten belaster bank for beløpet i henhold til avgitt fullmakt (avtalegiro).

Betalingsutsettelse grunnet mistet betalingsdokument kan ikke aksepteres.

Renter og termingebyrer blir belastet på grunnlag av de til enhver tid gjeldende betingelser for avbetalingskjøp hos Velvære-Grossisten. Innbetalinger blir avregnet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler, jf kredittkjøpsloven §10.

Velvære-Grossisten forbeholder seg retten til å endre reglene for kontokreditt, samt betalingsbetingelser. Slike endringer kan skje på bakgrunn av endringer i det generelle rentenivået, nye rammevilkår eller øvrige endringer som medfører en økt risiko for Velvære-Grossisten. Endringer vil bli iverksatt i tråd med kredittkjøpsloven § 5b.

 

Kontohaver er forpliktet til omgående å melde navn- og adresseforandringer til Velvære-Grossisten.  Eventuelle tap/omkostninger som påføres Velvære-Grossisten som følge av manglende varsling, kan kreves erstattet fra kontohaver.

Velvære-Grossisten har rett til å overdra rettighetene i henhold til nærværende kontokredittavtale.

Kontokredittavtalen kan av begge parter sies opp med 1 – en – måneds varsel.  Ved mislighold av avtalen er kontokredittavtalen å anse som oppsagt  uten varsel. Velvære-Grossisten har videre rett til å si opp avtalen uten varsel, dersom det forekommer opplysinger av en slik art at kontohaver ikke ville få innvilget kreditt ved fornyet kredittsøknad. Oppsigelse av kontokredittavtalen betyr blant annet at det ikke vil bli innvilget ytterligere løpende kreditt, og at avtalt kredittid og forfall gjelder mellom partene for allerede innvilget kreditt. Utestående saldo med tillegg av renter og omkostinger kan innkreves i sin helhet før avtalt forfall i samsvar med reglene i kredittkjøpsloven § 12.

Etter kredittkjøpsloven § 5 skal kredittyter skriftlig, eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom kunden ønsker det, opplyse om en rekke forhold. Under nærværende pkt A), B) og C) er således både Velvære-Grossisten og kontohaver enige om at følgende forhold er opplyst og forstått før denne kontokredittavtalen inngås:
–  kredittens maksimumsbeløp (se bokstav B pkt 2),

–  den årlige nominelle rente, gebyrer og andre kredittkostnader som i alt belastes kontohaveren (se bokstav B pkt 9, samt punkt 1-5 under bokstav C)) ,

–  effektiv rente beregnet etter reglene i loven (se bokstav D nedenfor),

–  vilkårene for forfall av kjøperens ytelser etter avtalen (se pkt 13 ovenfor, samt bokstav C pkt 2 nedenfor) ,
–  avtalebestemmelser som kan føre til forandringer i nominell eller effektiv rente, gebyrer eller andre forhold (se pkt 9 og 10 ovenfor, samt bokstav C pkt 2, pkt 3, pkt 4 og pkt 5 nedenfor),

–  betingelsene for avslutning av avtaleforholdet (se pkt 13 ovenfor, samt bokstav C pkt 2 og 3 nedenfor). Når det gjelder avslutningen på avtaleforholdet vises for øvrig til reglene i kredittkjøpsloven og kredittkjøpsforskriften, som for øvrig kan oversendes etter henvendelse til Velvære-Grossisten.
C) BETALINGSBETINGELSER FOR KONTOKREDITTAVTALEN (Gjeldende fra 01.05.2003)

Kontohaver er inneforstått med at det belastes etterskuddsvise månedsrenter med pr tiden     1,6 % av det til enhver tid utestående beløp. I tillegg kommer et månedlig termingebyr (pengetransaksjonskostnader, jf kredittkjøpsloven § 6a første ledd bokstav b) på kr 45,-, bortsett fra beløp under kr 1.000,-. Velvære-Grossisten kan belaste renters rente. Velvære-Grossisten forbeholder seg retten til å endre rentesatser og øvrige vilkår på kontoen jf generelle endringer i rentenivået, eventuell endring i rammelovgivning eller øvrige endringer i risikoen.

Kontohaver kan når som helst betale et høyere beløp enn det avtalte minstebeløpet pr måned, herunder kan hele gjelden innfris, jf kredittkjøpsloven §11. Velvære-Grossisten sender hver måned ut innbetalingsblankett på det avtalte minimums månedsbeløp eller belaster bank/postgiro for beløpet i henhold til avgitt fullmakt.

Ved manglende betaling kan kontohaver belastes med forsinkelsesrente i samsvar med forsinkelsesrentelovens betingelser.

Ved manglende oppgjør av terminer og/eller kontoen, vil inkassoomkostninger kunne påløpe i samsvar med inkassolovens betingelser. Videre vil eventuelle omkostinger i anledning rettslig inndrivelse av kravet kunne påløpe og pålegges kontohaver.
D) EFFEKTIV RENTE VED SALDO – KREDITTFORSKRIFTEN § 8

Kr.       1.000,-                        21%
Kr      10.000,-                        33%
Kr.     20.000,-                        27%
Finansiering og betaling

Faktura/Kreditt
Firmaer og offentlige institusjoner kan søke om kreditt hos Velvære-Grossisten. Kreditt må være innvilget før bestilling av produkter. Ved å søke om kreditt hos Velvære-Grossisten, godtar du at vi foretar en kredittsjekk av firmaet. Firma/organisasjon må være registrert i vår kundebase for kredittvudering.

Slik søker du kreditt hos oss:

– Send oss en henvendelse på salg@vvg.no  eller ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 51828318.

– Send en kredittforespørsel sammen med ønsket bestilling til vårt kundesenter salg@vvg.no
Velvære-Grossisten forbeholder seg retten til å sette vilkår for kreditt etter egen vurdering. Dersom du har spørsmål vedrørende kreditt, ta gjerne kontakt pr. e-post:  post@vvg.no eller pr telefon: 51 82 83 18.

Finansiering
Hos Velvære-Grossisten har du mulighet til å finansiere kjøpene dine med avbetaling. Du kan velge avbetaling på opptil 60 måneder. Ved å kjøpe på avbetaling slipper du store engangsutgifter, og betaler i stedet et lite fast månedlig beløp. Du får produktet/produktene med en gang, og det første avdraget betaler noen uker etter at du har mottatt varen(e). Avbetalingsløsningen hos oss gjør at du kan kjøpe det du har lyst på i dag.

Kan du kjøpe på avbetaling?
Dersom du velger å kjøpe på avbetaling vil vi foreta en kredittsjekk av deg. Minimumsbeløpet for kjøp på avbetaling er på kr 1.500,- pr ordre, inkl. mva. Du kan ha en samlet finansiering på opptil  50.000,-, det maksimale finansieringsbeløpet forutsetter en godkjent kredittsjekk.

Hos Velvære-Grossisten får ikke personer under 20 år eller personer med betalingsanmerkning innvilget finansiering.